PRAKTIJK VOOR

MONDHYGIËNE

S. Harmsen

Adres

Bovenmaatweg 60
1274RM Huizen

Contact

E-mail

info@praktijkvoormondhygieneharmsen.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke door of namens “Praktijk voor mondhygiëne S. Harmsen” worden verricht.

Tarieven

 • De tarieven voor de behandelingen worden jaarlijks vastgesteld.
 • Praktijk voor mondhygiëne S. Harmsen behoudt zich het recht voor om deze tarieven tussentijds aan te passen.
 • Bij de eerste afspraak (intake) wordt een mondonderzoek uitgevoerd en de behandeling gestart. Eventuele vervolgbehandelingen worden met u besproken.

Vergoeding zorgverzekeraars

 • Een behandeling komt in veel gevallen alleen in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar indien u een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
 • Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.
 • U dient zelf vooraf te informeren bij uw zorgverzekeraar of een behandeling door een vrijgevestigd mondhygiënist voor vergoeding in aanmerking komt.

Afspraken

 • Behandeling geschiedt uitsluitend op afspraak.
 • Afspraken kunt u bij voorkeur telefonisch annuleren. Als u uw afspraak per e-email annuleert dient u van ons schriftelijk bevestiging te hebben gehad of dat uw annulering in goede orde is ontvangen.
 • Afspraken die niet uiterlijk 2 werkdagen van tevoren worden geannuleerd, behoudt Praktijk voor mondhygiëne S. Harmsen zich het recht de gereserveerde tijd in rekening te brengen, wanneer geen andere patiënt konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
 • Afspraken die op maandag gepland staan dienen uiterlijk op vrijdag voor 12.00 uur geannuleerd te worden. Dit in verband met het evt. nog op kunnen vullen van de agenda op werkdagen.
 • Indien de mondhygiënist verhinderd is (door bijv. ziekte) dan kan het voorkomen dat een behandeling wordt overgenomen door een collega. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zullen wij met u een nieuwe afspraak maken. Bij voorkeur wordt de afspraak op korte termijn telefonisch geannuleerd, anders per e-mail of post.
 • Wij stellen het op prijs als er veranderingen zijn omtrent uw persoonlijke gegevens (verhuizing, andere naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.) u dit spoedig aan ons kenbaar maakt, zodat wij dit tijdig kunnen aanpassen. U bent ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid.

Betaling

 • De nota wordt aan u gedeclareerd.
 • De praktijk is voorzien van een pinapparaat. De nota wordt na de behandeling voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 • U ontvangt indien wij de beschikking hebben over uw emailadres de nota per email. In het andere geval ontvangt u de nota per post thuis.
 • Facturen welke niet tijdig worden betaald, worden overgedragen aan een incassobureau.
 • Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd.

 

Gezondheidsvragenlijst

 • Bij het eerste bezoek (intake) wordt er een gezondheidsvragenlijst afgenomen. Indien deze lijst niet (volledig) is ingevuld kan geen behandeling plaatsvinden.
 • Medewerker bij Praktijk voor mondhygiëne S. Harmsen heeft een beroepsgeheim. Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. Gegevens die u ons toevertrouwd worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.
 • Het kan zijn dat er i.v.m. uw gezondheid speciale voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden t.a.v. de behandeling. Dit wordt dan met u besproken. Wij adviseren u dan ook om ons op de hoogte te houden van wijzigingen omtrent uw gezondheid/medicijnen.

Rapportage en informatie

 • De mondhygiënist stuurt na behandeling een rapportagebrief naar uw behandelend tandarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft dient u dit
 • De mondhygiënist kan met uw toestemming gegevens opvragen bij derden (specialist, huisarts, tandarts, etc.).

Behandeling

 • Als een zorgverlener u behandelt, heeft u op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. U hoeft hiervoor geen contract of iets dergelijks te tekenen. In de WGBO staan allerlei rechten en plichten die bij deze geneeskundige behandelingsovereenkomst horen. Hier moeten de zorgverlener en u als patiënt zich aan houden.
 • Een zorgverlener heeft de plicht u te informeren over: uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten; de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling; de te verwachten gevolgen van de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
 • De zorgverlener geeft de informatie over het onderzoek en de behandeling: aan de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is; aan de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen de 12 en 16 jaar is; aan de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens niet zelf in staat is beslissingen te nemen).
 • Als patiënt heeft u onder andere het recht: op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand; om op basis van de informatie die u heeft gekregen van uw zorgverlener te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling; op een second opinion (tweede mening) van een andere deskundige dan de behandelend zorgverlener; op inzage in uw medisch dossier.
 • U heeft ook een aantal plichten. U moet onder andere: de zorgverlener duidelijk en volledig informeren zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen; zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de zorgverlener u geeft.

Klachten

 • Indien u om welke reden dan ook klachten heeft over ”Praktijk voor mondhygiëne S. Harmsen” wordt u in eerste instantie verzocht zich te wenden tot de praktijk. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg of de landelijke patiënten/consumenten organisatie. Wij zijn aangesloten bij een klachtenregeling.